Hotline: (0299) 3 821825

Giới Thiệu Phòng Tài Chính Kế Toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

     Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi độc lập về chuyên môn nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm về công tác tài chính - kế toán tại Đơn vị.

 

    I.  NHÂN SỰ

     Nhân sự phòng kế toán gồm 14 viên chức trong đó:

      - Phó trưởng phòng: Cử nhân Lâm Thị Kim Hường.

      - 13 Nhân viên trong đó : Đại học kế toán : 7 , Cao đẳng: 1,  Trung cấp: 5.

 

Tập Thể Phòng Kế Toán Tài Chính. Ảnh: Phòng cung cấp.

 

Phó trưởng phòng Lâm Thị Kim Hường. Ảnh: Phòng cung cấp.

 

   II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

     1. Chức năng:

     - Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

     - Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

     - Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính.

     - Kiểm soát việc mua sắm, sửa chữa.

     - Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hàng năm của Đơn vị trình Giám đốc duyệt.

     Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của Đơn vị.

     2. Nhiệm vụ:

     - Phối hợp với các khoa phòng xây dựng phương án thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính Phủ.

     - Lập dự toán thu – chi ngân sách nhà nước hằng năm

     - Tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kiểm tra giám sát tình hình thu – chi tài chính trong bệnh viện về các hạng mục như mua sắm, sửa chữa …).

     - Tính toán và chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ về BHYT, BHXH cho cán bộ, công nhân viên, trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện và cá nhân theo quy định.

     - Tạm ứng hoặc thanh toán các khoản chi của Bệnh viện, đối chiếu số dư tạm ứng và số dư kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp với Kho bạc Nhà nước hàng quý, năm.

     - Lập báo cáo chi phí KCB BHYT hàng tháng để BHXH giám định và quyết toán hàng quý, năm .

     - Kiểm tra, giám sát mua mới và sửa chữa tài sản, công cụ-dụng cụ, theo dõi tổ chức kiểm kê tài sản, công cụ- dụng cụ, tính hao mòn tài sản cố định, lập báo cáo theo quy định.

     - Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồng thuốc, hóa chất, vật tư y tế của Kho Dược.

     - Tổ chức và quản lý công tác thu viện phí, BHYT, khám chữa bệnh theo yêu cầu, các nguồn thu dịch vụ theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí thu đúng, thu đủ theo quy định.

     - Nhận chứng từ thu-chi, kiểm tra, đối chiếu phân theo nguồn kinh phí ,tổng hợp số liệu hoạt động các nguồn kinh phí. Định kỳ thực hiện các báo cáo tài chính như : Quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản hằng năm, báo cáo thu nộp tiền mặt, hạn mức kinh phí, tiền gửi ngân hàng, báo cáo thu viện phí và thanh toán BHYT …;

     - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo chế độ quy định của pháp luật.

 

   III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

 

Tập thể Phòng Tài Chính Kế Toán họp giao ban. Ảnh: Phòng cung cấp.

 

Kế toán viện phí thu tiền khám chữa bệnh của bệnh nhân. Ảnh: Phòng cung cấp.

 

Kế toán bảo hiểm kiểm tra hồ sơ. Ảnh: Phòng cung cấp.

 

Nơi làm việc của Kế toán quản lý hành chính. Ảnh: Phòng cung cấp.

 

\

Phòng kế toán cùng các khoa phòng tham gia tặng quà trung thu cho trẻ em nằm viện.

 

Phòng kế toán mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

 

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825